Avís Legal

Condicions Generals d'Ús


Titularitat del Lloc Web


Esteve Pharmaceuticals, S.A.
Passeig de la Zona Franca, 109, 4ª Planta
08038 Barcelona
Telf.: 93 446 60 00
Fax: 93 347 39 44
E-mail: contactcenter@esteve.com
Registre Mercantil de Barcelona, Full 19.337, Volum 312, Foli 148, Inscripció 1ª
NIF: A-08037236
Societat Unipersonal
Autorització Laboratori Farmacèutic AEMPS: 2175E


Contingut i accés al Lloc Web


Les presents condicions generals d'ús (les "Condicions Generals d'Ús") regulen l'accés i la utilització del present lloc web (el "Lloc Web"), adreçat exclusivament a majors d'edat. L'accés al Lloc Web i l'ús dels seus continguts implica l'acceptació sense reserves de les presents Condicions Generals d'Ús per part de l'usuari.


Esteve Pharmaceuticals, S.A. ("ESTEVE") és titular i administrador del domini d'Internet que conté el present Lloc Web.


Els continguts i serveis que ESTEVE posa a disposició de l'usuari al Lloc Web podran, així mateix, quedar regulats per condicions particulars que, en cas de conflicte, prevaldran sobre les Condicions Generals d'Ús (les "Condicions Particulars"). L'usuari se sotmet així mateix, cada vegada que utilitzi el corresponent contingut o servei, a les seves corresponents Condicions Particulars aplicables.


El Lloc Web conté informació referent als productes i serveis que ofereix ESTEVE o qualsevol societats que pertanyin al grup al qual pertany ESTEVE. Alguns d'aquests productes i serveis poden no estar disponibles en alguns països. La referència a qualsevol producte o servei d'ESTEVE en un lloc web d'ESTEVE no significa que aquest producte o servei estigui disponible a la vostra localitat.


La informació continguda en aquest Lloc Web s'ha de considerar com a informació general, de caràcter formatiu o educatiu, i no es pot utilitzar o interpretar com a consell mèdic o de cap altra mena. Les decisions relatives a la salut dels pacients les han de prendre professionals sanitaris, tenint en compte les característiques individualitzades del pacient. Aquestes qüestions no es tractaran ni es respondran a través del Lloc Web. Per a aquests casos, us haureu de posar en contacte amb els especialistes mèdics i professionals sanitaris.


Així mateix, algunes de les informacions o serveis continguts al Lloc Web poden estar adreçats exclusivament a persones facultades per a la prescripció o dispensació de medicaments, de manera que, en cas de no formar part d'aquests col·lectius, se us sol·licitarà, en el moment de l'accés, que us abstingueu de continuar.


És intenció d'ESTEVE oferir en tot moment una informació certa i actualitzada. No obstant això, la informació, documents i imatges poden contenir incorreccions tècniques o errors tipogràfics. ESTEVE no es responsabilitza de la idoneïtat i actualització de la informació, documents i imatges continguts en aquest Lloc Web. En cap cas ESTEVE serà responsable de cap dany per la pèrdua d'ús, de dades o de beneficis com a conseqüència de la visualització, utilització del programari, documents, informació o serveis, en general, disponibles en aquest Lloc Web.


ESTEVE adopta mesures de seguretat raonablement adequades per detectar l'existència de virus. No obstant això, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables i que, per tant, ESTEVE no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l'usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en aquests.


Cada país pot tenir requisits legals o pràctiques mèdiques pròpies. La informació continguda a cadascun dels llocs web està pensada per ser utilitzada, si s'escau, exclusivament per professionals de la salut del país al qual correspongui el lloc web.


ESTEVE o el seu respectiu subministrador poden realitzar periòdicament millores o canvis en la informació, documents i imatges, així com en el(s) producte(s) o el(s) programa(es) del present Lloc Web. Així mateix, ESTEVE podrà modificar en qualsevol moment les presents Condicions Generals d'Ús sense previ avís i , per tant, us recomanem que reviseu periòdicament aquestes Condicions Generals d'Ús.


ESTEVE pot oferir a través del Lloc Web serveis que podran trobar-se sotmesos a unes Condicions Particulars pròpies sobre les quals se us informarà en cada cas concret.


En tot cas, per a qualsevol qüestió respecte del present Lloc Web o de continguts relacionats, podeu utilitzar el següent formulari de contacte.


Ús correcte del Lloc Web

L'usuari es compromet a utilitzar el Lloc Web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, les presents Condicions Generals d'Ús, les Condicions Particulars, els bons costums i l'ordre públic. De la mateixa manera, l'usuari s'obliga a no utilitzar el Lloc Web, els seus continguts o els serveis que es prestin a través d'aquest Lloc Web amb fins o efectes il·lícits o contraris al contingut de l'esmentada normativa, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol manera pugui danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar el Lloc Web, els seus continguts o els seus serveis o impedir un gaudi normal d'aquest per part d'altres usuaris.


Així mateix, l'usuari es compromet a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra manera, danyar les dades, programes o documents electrònics que es trobin al Lloc Web i a no obstaculitzar l'accés d'altres usuaris mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals ESTEVE presta el servei, així com a no realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes o serveis.


De la mateixa manera, l'usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, miniaplicacions, controls "ActiveX" o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics d'ESTEVE o de tercers.


Continguts, serveis aliens al Lloc Web i publicitat

Les presents Condicions Generals d'Ús es refereixen únicament al Lloc Web d'ESTEVE i no s'apliquen a llocs web de tercers.


No obstant això, el Lloc Web posa a disposició de l'usuari, únicament per a la cerca de, i accés a, continguts i serveis disponibles a Internet, enllaços o dispositius tècnics d'enllaç, que permeten a l'usuari accedir a llocs web o portals d'Internet que pertanyin a, o estiguin gestionats per, tercers (els "Llocs Web de Tercers"). Els Llocs Web de Tercers esmentats anteriorment no estan sota el control d'ESTEVE i, en conseqüència, ESTEVE (o qualsevol societats que pertanyin al grup al qual pertany ESTEVE) no és responsable del contingut i serveis de cap dels Llocs Web de Tercers.


Aquests Llocs Web de Tercers es proporcionen únicament per informar-vos sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre un tema concret i la inclusió d'un enllaç al present Lloc Web no implica l'aprovació dels Llocs Web de Tercers per part d'ESTEVE.


D'altra banda, qualsevol persona física o jurídica que es proposi establir un enllaç o dispositiu tècnic d'enllaç des d'un Lloc Web de Tercers al present Lloc Web haurà d'obtenir una autorització prèvia i per escrit d'ESTEVE. En tot cas, l'establiment d'un enllaç des d'un Lloc Web de Tercers al present Lloc Web no implica, en cap cas, l'existència de relacions entre el propietari del Lloc Web de Tercers i ESTEVE, ni l'acceptació o aprovació per part d'ESTEVE dels seus continguts o serveis.


El Lloc Web pot incloure, així mateix, continguts publicitaris o estar patrocinat. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d'assegurar-se que el material remès per incloure'l al Lloc Web compleix les lleis que en cada cas puguin ser d'aplicació.


ESTEVE no serà responsable de cap error, inexactitud o irregularitat que puguin incloure els continguts publicitaris o dels patrocinadors.


Drets de propietat intel·lectual i industrial de ESTEVE

El present Lloc Web conté o fa referència a drets de propietat intel·lectual i industrial, incloent-hi, sense caràcter limitador, codi font, disseny, estructura i arquitectura de navegació, bases de dades, fotografies, fonografies, signes distintius, patents, models d'utilitat, informació, tecnologies, productes, processos o altres drets de la propietat intel·lectual o industrial, que són titularitat d'ESTEVE (o, si escau, de tercers que han autoritzat o han atorgat una llicència per al seu ús a favor d'ESTEVE).


En virtut d'aquestes Condicions Generals d'Ús no se cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre el Lloc Web ni sobre cap dels seus elements integrants, de manera que queden expressament prohibits a l'usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, reenviament o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d'ells, excepte en els casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat pel titular dels corresponents drets.


Preguntes i suggeriments

Les preguntes o qualsevol suggeriment adreçat a ESTEVE a través d'aquest Lloc Web no contindran qüestions personals de salut o de prescripció de medicaments; aquesta mena d'assumptes s'ha d'adreçar als professionals de la cura de la salut. Qualsevol pregunta, comentari o suggeriment referent al contingut dels documents d'aquest Lloc Web es considerarà com a no confidencial i ESTEVE no tindrà obligació de cap mena respecte d'aquesta informació, i podrà lliurement reproduir-la, utilitzar-la, revelar-la o distribuir-la sense cap limitació.


ESTEVE podrà utilitzar lliurement qualsevol idees, conceptes, saber fer o tècniques continguts a les esmentades comunicacions per a qualsevol fi, incloent-hi, a títol merament enunciatiu i no limitador, el de desenvolupar, produir i comercialitzar productes.


Comunicacions i participació a fòrums, blogs i xarxes socials

ESTEVE pot oferir als usuaris la possibilitat d'introduir diversos continguts (com ara comentaris, fotografies i altres) per incorporar-los en les seccions corresponents. La publicació dels continguts està subjecte a les presents Condicions Generals d'Ús.


L'usuari, identificat en cada cas com la persona que ha remès els continguts, és responsable dels mateixos. Els continguts no reflecteixen l'opinió d'ESTEVE, ni ESTEVE fa declaracions en aquest sentit.


ESTEVE no es farà responsable dels errors, inexactituds o irregularitats que puguin contenir els continguts, ni dels danys o perjudicis que es poguessin ocasionar per la inserció dels continguts a les seccions del Lloc Web que, en el seu cas, permeti aquesta mena de serveis.


L'usuari subministrador dels continguts cedeix a ESTEVE els drets d'explotació dels mateixos (incloent-hi els de reproducció, ús, distribució, comunicació pública i qualsevol tipus d'activitat sobre els mateixos), tant en format electrònic, digital i paper com en qualsevol altre tipus de suport, en la totalitat de les llengües i per a tot el territori mundial. I, especialment, l'usuari cedeix aquests drets per l'emplaçament al Lloc Web, amb la finalitat que els altres usuaris del Lloc Web puguin accedir als mateixos.


L'usuari subministrador declara ser el titular dels drets sobre els continguts i, així mateix, garanteix que disposa dels drets i autoritzacions necessaris de l'autor o propietari per ser utilitzats per ESTEVE a través del Lloc Web. L'usuari subministrador es compromet a assumir qualsevol eventual reclamació dirigida contra ESTEVE en relació amb els continguts subministrats i, en particular, i sense caràcter limitatiu, per vulneració de drets a l'honor, intimitat i pròpia imatge i/o per drets de propietat intel·lectual i industrial que tercers puguin ostentar sobre els drets sobre els continguts, mantenint ESTEVE indemne de qualsevol cost, despesa i indemnització que puguin derivar-se per aquests motius.


Sens perjudici de l'anterior, ESTEVE no es farà responsable dels danys o perjudicis que es puguin ocasionar per l'ús, reproducció, distribució o comunicació pública o qualsevol tipus d'activitat que realitzi sobre els continguts que es troben protegits per drets de propietat intel·lectual i industrials pertanyent a tercers, sense que l'usuari hagi obtingut prèviament per part dels seus titulars l'autorització necessària per dur a termini l'ús que efectua o pretén efectuar.


Així mateix, ESTEVE es reserva el dret a retirar de forma unilateral els continguts albergats en qualsevol altra secció del Lloc Web quan ESTEVE ho estimi oportú.


ESTEVE no serà responsable per la informació enviada per l'usuari quan no tingui coneixement efectiu de que la informació emmagatzemada és il·lícita o lesiona bens o drets d'un tercer susceptibles d'indemnització. En el moment que ESTEVE tingui coneixement efectiu de que allotja dades com les anteriorment referides, es compromet a actuar amb diligència per retirar-los o fer impossible l'accés als mateixos.


L'usuari podrà unir-se, en cas de que existeixi aquesta possibilitat, als grups que ESTEVE té a distintes xarxes socials. A tal efecte, haurà d'acceptar les condicions d'ús i la política de privacitat de la xarxa social corresponent.


Llei aplicable i jurisdicció

Aquest Lloc Web es regeix per la legislació espanyola.


ESTEVE i l'usuari, amb renúncia expressa al seu propi fur, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya), excepte en els casos en què, per imperatiu legal de normes de dret internacional privat, fossin competents els Jutjats i Tribunals del domicili de l'usuari.


Publicació de les transferències de valor

La publicació de les transferències de valor (és a dir, els pagaments realitzats a professionals sanitaris i organitzacions sanitàries en concepte de donacions, activitats formatives, prestació de serveis i recerca i desenvolupament) respon a les obligacions de transparència derivades del Codi de Bones Pràctiques de la Indústria Farmacèutica, de conformitat amb el que indica la Nota metodològica.


De la publicació de la informació no es deriva una habilitació general de qui accedeixi al Lloc Web per realitzar cap tractament addicional de les dades dels professionals, com ara el creuament amb les informacions publicades als llocs web d'altres associats.


ESTEVE ha adoptat nivells de seguretat per tal d'evitar la indexació de la informació a través de motors de cerca.


Societats del grup

Esteve Pharmaceuticals, S.A.
Passeig de la Zona Franca, nº 109, 4ª Planta
08038 Barcelona
Telf.: 93 446 60 00
Fax: 93 347 39 44
E-mail: contactcenter@esteve.com
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Full 19.337, Volum 312, Foli 148, Inscripció 1ª
NIF: A-08037236
Societat Unipersonal
Autorització Laboratori Farmacèutic AEMPS: 2175E
Dominis inscrits al Registre Mercantil: esteve.es y esteve.com


Esteve Química, S.A.
Passeig de la Zona Franca, nº 109, 4ª Planta
08038 Barcelona
Tel.: 93 254 40 00
Fax: 93 254 40 01
E-mail: eq-esteve@eqesteve.com
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona: Full B-24.941, Volum 2.392, Foli 82, Inscripció 1ª
NIF: A-08335671
Dominis inscrits al Registre Mercantil: eqesteve.es y eqesteve.com


Pensa Pharma, S.A.
c/ Jorge Comín, núm. 3
46035 Valencia
Tel.: 900 123 543
E-mail: contacto@pensapharma.com
Inscrita al Registre Mercantil de València: Full V-113136, Volum 8430, Foli 19, Inscripció 1ª
NIF: A-64128077
Autorització Laboratori Farmacèutic AEMPS: 4199E
Dominis inscrits al Registre Mercantil: pensapharma.es y pensapharma.com