E-58425

Indicació: Dolor moderat a intens

Fase de desenvolupament: II

Partnering Status: Desenvolupament EUA: Esteve. Desenvolupament fora d'EUA: Mundipharma

Objectius de desenvolupament:

Incrementar la magnitud de l'efecte d'eficàcia sense augmentar els efectes adversos

En disposició a entrar en colaboracions per al desenvolupament i comercialització als EUA

Resum:

E-58425 és un nou agent terapèutic oral que integra dues molècules actives conegudes en un co-cristall. Aquest proporciona un benefici analgèsic i antiinflamatori clínicament significatiu per sobre de l'ús concomitant de les dues molècules o de la combinació de dosis tradicional.

La base d'E-58425 és un enfocament multi-mecanístic per tal d'optimitzar l'analgèsia multi-modal. El concepte clau és aconseguir un efecte analgèsic superior degut al sinergisme resultant de l'acció complementària de 4 mecanismes d'acció ben establerts i clínicament validats per l'alleujament del dolor: agonisme del receptor μ-opioide, inhibició de la recaptació de la noradrenalina i serotonina i la inhibició de COX-2.

Les dades farmacocinètiques en humans indiquen que, comparat amb l'administració concomitant dels dos productes comercialitzats individualment, E-58425 exhibeix diferències significatives que poden indicar una major eficàcia (incloent l'inici de la seva acció), seguretat i tolerabilitat.

Tenint en compte les dades en humans, entre els dos APIs no s'esperen ni imprevistos relatius a la seguretat ni interaccions farmacocinètiques rellevants a nivell clínic.

E-58425 està sòlidament protegit mitjançant múltiples capes de propietat intel·lectual (àmbit de patents), protecció de dades i avantatge tecnològic.

RESUM EXECUTIU

E-58425 és un nou producte co-cristall patentat format per dos principis actius Celecoxib i Tramadol.

E-58425 és una entitat terapèutica i està sent desenvolupada per a dolor agut i crònic de grau moderat a intens.

El risc global de desenvolupament d'E-58425 és moderat-baix degut a la ja existent caracterització  clínica dels dos principis actius del co-cristall.

El benefici d' E-58425 prové de dos aspectes fonamentals: 1) el sinergisme  farmacodinàmic (eficàcia) dels seus components, i 2) el comportament farmacocinètic (amb implicacions clíniques terapèutiques), que resulta clarament diferencial del funcionament observat en un enfocament combinat.

El benefici terapèutic d'E-58425 s'aconsegueix amb dosis inferiors (i per tant més tolerables) de cada principi actiu per separat. Aquest fet s'associarà a un millor perfil de seguretat i una millor ràtio risc-benefici.

Els resultats de fase II demostren que E-58425 té una major eficàcia i seguretat comparat amb el placebo i un tractament estàndard en pacients amb dolor agut postoperatori moderat o sever.

L'alleujament substancial i clínicament rellevant del dolor obtingut a dosis baixes d'E-58425 s'associa a un millor perfil de seguretat i tolerabilitat i a un millor balanç benefici-risc.

E-58425 està sòlidament protegit mitjançant múltiples capes de propietat intel·lectual (àmbit de patents), protecció de dades i avantatge tecnològic. E-58425 co-cristall, és un nou producte patentat el 2013.

CONCEPTE DE PRODUCTE

Tecnologia de co-cristal·lització

Un co-cristall es defineix com una estructura cristal·lina formada per dos o més compostos diferents, les interacciones intermoleculars dels quals no són iòniques (com en el cas de les sals), sinó forces no covalents dèbils, com els ponts d'hidrogen o les interaccions π-π stacking. A diferència dels polimorfismes, que representen formes cristal·lines diferents d'un compost, un co-cristall procedeix de la síntesi química i no d'una recristal·lització aleatòria.

La tecnologia de co-cristal·lització pot modificar les propietats fisicoquímiques del principi actiu com la solubilitat, la taxa de dissolució i l'estabilitat. Com a conseqüència, els co-cristalls poden tenir propietats diferents que les de combinacions simples. Aquestes propietats úniques poden donar lloc a una millora d'algunes característiques de rellevància clínica, com l'absorció, la biodisponibilitat oral, i l'inici d'acció.

ESTEVE disposa d'una extensa base de dades i un gran coneixement en les sinergies d'analgèsia mitjançant diferents mecanismes d'acció i compostos moleculars.

Aquest mètode inclou una anàlisi amb les dades farmacològiques de ràtios d'interacció dels mecanismes d'acció amb l'objectiu d'identificar l'eficàcia sinèrgica en l'alleujament del dolor associat amb la millor relació benefici-risc, és a dir, l'eficàcia optimitzada amb millors perfils de seguretat i tolerabilitat.

A través d'aquesta anàlisi i avaluació de les característiques fisicoquímiques, dades farmacològiques, farmacocinètica, metabolisme i els perfils de seguretat, així com un enfocament del concepte del producte, ESTEVE va identificar Tramadol i Celecoxib com a candidats ideals per a l'enfocament de co-cristall.

Prova de concepte del co-cristall

E-58425 està dissenyat, com una nova entitat terapèutica i un nou producte, per proporcionar un comportament clínic significativament diferenciat i millorat.

E-58425 permet una administració òptima d'ambdós principis actius, augmentant el benefici terapèutic global, amb una major eficàcia (alleujament més adequat del dolor) i un millor perfil de seguretat, donant com a resultat una ràtio risc-benefici optimitzada.

Les dades clíniques de Fase I demostren que la prova de concepte valida el concepte de co-cristall.

RESUM CLÍNIC

E-58425 exemplifica l'analgèsia multimodal optimitzada

L'objectiu de l'analgèsia multimodal consisteix en l'associació de múltiples mecanismes d'acció que actuen en diferents indrets del sistema nerviós central i perifèric per a produir un major alleujament del dolor.

E-58425 es beneficia de l'activitat complementària i sinèrgica de 4 mecanismes moleculars validats clínicament para alleujar el dolor.

L'analgèsia multimodal optimitzada no és equivalent a la polimedicació o a l'ús de combinacions de fàrmacs per se, degut a l'alleujament efectiu del dolor (en magnitud i rapidesa) amb nivells mínims d'efectes secundaris, interaccions medicamentoses i riscos de seguretat que l'analgèsia multimodal optimitzada proporciona.

E-58425 compleix els criteris d'analgèsia multimodal optimitzada amb un important perfil analgèsic i antiinflamatori que es troba clínicament diferenciat. En l'obtenció d'aquest perfil participen dos principis actius en una ràtio terapèutica òptima, actuant a través de mecanismes d'acció complementaris i clínicament validats (amb poca o sense superposició en aspectes de condiciones de seguretat, tolerabilitat i metabolisme).

Els estudis de Fase I realitzats tant en voluntaris masculins com femenins demostren que E-58425 presenta un perfil optimitzat i diferenciat en comparació amb l'administració concomitant dels principis actius.

Basant-se en les dades obtingudes en humans, no s'hauria d'esperar problemes de seguretat, imprevistos ni interaccions farmacocinètiques amb altres medicaments que resultin clínicament rellevants.

S'ha posat en marxa un estudi de Fase II en dolor agut de grau moderat a intens amb 420 pacients:

Major eficàcia en la seguretat i tolerabilitat al tractament estàndard.

Clínicament rellevant i alleujament substancial del dolor amb dosis baixes d'E-58425 associat a un millor perfil de seguretat i de tolerabilitat i a un millor balanç benefici-risc.

El present lloc Web fa servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i analitzar els hàbits de navegació de l'usuari. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu obtenir més informació visitant la nostra política de cookies.